MSX BASIC version 3.0
Copyright 1985 by Microsoft
23432 Bytes free
Disk BASIC version 1.0
Ok